Αγγλικός Όρος
typed feature structure language
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυ­πο­ποι­η­μέ­νη γλώσ­σα δο­μής χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών (η)

feedback