Αγγλικός Όρος
tableau des tableaux
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πίνακας πινάκων (ο)

feedback