Αγγλικός Όρος
tableau (pl. tableaux)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πίνακας (ο)

feedback