Αγγλικός Όρος
system-structure theory
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία συστήματος-δομής (η)

feedback