Αγγλικός Όρος
sound symbolism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηχητικός συμβολισμός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
φωνητικός συμβολισμός
Πηγή
Lyons (2002)

feedback