Αγγλικός Όρος
scale-and-category grammar
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματοδομική γραμματική (η)

feedback