Αγγλικός Όρος
scale and category linguistics
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματοδομική γλωσσολογία (η)

feedback