Αγγλικός Όρος
Sapir-Whorf hypothesis
Πηγές
Evans (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υπόθεση Σαπάιρ-Γουρφ (Sapir–Whorf)(η)

feedback