Αγγλικός Όρος
R-coloring of vowels
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρωτικός χρωματισμός φωνηέντων
Όρος
χρωματισμός του ‘ρ’ (ο)

feedback