Αγγλικός Όρος
psycholinguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal(1997,2002)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψυχογλωσσολογία
Πηγές
Lyons (2002)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback