ALL        A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

259 results
Term
velar consonant
velar softening
velaric
velaric airstream mechanism
velarisation
velarised
velarization
velarize
velarized
velic