Αγγλικός Όρος
particle phonology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μοριακή φωνολογία (η)
Όρος
φωνολογία των μορίων (η)

feedback