Αγγλικός Όρος
parole
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ομιλία (η)
Πηγές
Crystal
Xydopoulos (Crystal)
Μπαμπινιώτης
Όρος
φωνούμενος λόγος (o)
Πηγή
Lyons
Όρος
παρόλ (η)

feedback