Αγγλικός Όρος
palato-alveolar fricatives
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανικοφατνιακά τριβόμενα (τα)

feedback