Αγγλικός Όρος
palatal consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανικό σύμφωνο (το)

feedback