Αγγλικός Όρος
obligatory rules
Πηγές
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υποχρεωτικοί κανόνες (οι)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback