Αγγλικός Όρος
object
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντικείμενο (το)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΕΛΕΤΟ (2018)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback