Αγγλικός Όρος
normative grammar
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κανονιστική γραμματική (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ρυθμιστική γραμματική (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback