Αγγλικός Όρος
areal linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (1997, 2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χωρική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
γλωσσική γεωγραφία (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback