Αγγλικός Όρος
nasal vowel
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Ladefoged (2007)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρινικό φωνήεν (το)
Όρος
έρρινο φωνήεν (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback