Αγγλικός Όρος
narrow
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
στενός,-ή,-ό / Λεπτομερής-ής-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
λεπτομερής,-ής,-ές

feedback