Αγγλικός Όρος
mental lexicon
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Carr (2008)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νοητικό λεξικό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback