Αγγλικός Όρος
mental grammar
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νοητική γραμματική (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback