Αγγλικός Όρος
meaning
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Cruse (2003)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σημασία (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
ΛΚΝ
Όρος
νόημα (το)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback