Αγγλικός Όρος
markedness
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Aitchison (2000)
Carr (2008)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός (ο)

feedback