Αγγλικός Όρος
macrosyntax
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μακροσύνταξη (η)

feedback