Αγγλικός Όρος
macrosociolinguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μακροκοινωνιογλωσσολογία (η)

feedback