Αγγλικός Όρος
logogram
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογόγραμμα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback