Αγγλικός Όρος
logocentrism
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοκεντρισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback