Αγγλικός Όρος
logocentric
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοκεντρικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback