Αγγλικός Όρος
Locus / locus space
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φασματικός τόπος (ο)

feedback