Αγγλικός Όρος
locus
Πηγή
Ladefoged
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τόπος (ο)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
φασματικός τόπος (ο)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback