Αγγλικός Όρος
LF (Logical Form)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΛΔ (Λογική Δομή)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback