Αγγλικός Όρος
laryngeals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λαρυγγικά (τα)
Όρος
λαρυγγικοί φθόγγοι (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback