Αγγλικός Όρος
Laboratory Phonology (LabPhon)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εργαστηριακή Φωνολογία (η)

feedback