Αγγλικός Όρος
labiovelar / labio-velar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Fromkin (2011)
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοϋπερωικός,-ή,-ό
Πηγή
ΛΚΝ

feedback