Αγγλικός Όρος
labiodental / labio-dental
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοδοντικος,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΛΚΝ

feedback