Αγγλικός Όρος
labial: (bilabial)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλικός,-ή,-ό διχειλικός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)

feedback