Αγγλικός Όρος
labial consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλικό σύμφωνο (το)

feedback