Αγγλικός Όρος
L2 acquisition
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατάκτηση 2ης γλώσσας (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback