Αγγλικός Όρος
L2
Πηγές
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
2η γλώσσα (η)

feedback