Αγγλικός Όρος
Kinaesthetic/kinesthetic feedback
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κιναισθητική ανατροφοδότηση (η)

feedback