Αγγλικός Όρος
kfNgram
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
kfNgram (το) (πρόγραμμα)

feedback