Αγγλικός Όρος
kernel sentence
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πυρηνική πρόταση (η), υποπρόταση (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
πυρηνική γραμματική (η)

feedback