Αγγλικός Όρος
kernel rules
Πηγή
Davis, S & Mithun, M. (Eds.). 1979.
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνικοί κανόνες (οι)

feedback