Αγγλικός Όρος
juncture
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σύνδεση2 (η), άρμοση (η), αρμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
σύνδεση (η)
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Όρος
αρμός (ο)

feedback