Αγγλικός Όρος
intonational phrasing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρισμός επιτονικών φράσεων (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback