Αγγλικός Όρος
anaphora feature
Πηγή
Joseph E. Emonds (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικόαναφορικότητας (το)

feedback