Αγγλικός Όρος
intensional definition
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εντασιακός ορισμός (ο)
Πηγές
ΕΛΕΤΟ (2018)
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback