Αγγλικός Όρος
intension
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ένταση (η)
Πηγές
Lyons (2002)
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
διάταση (η)
Πηγή
Βελουδής, Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
βάθος (το)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback